Zahájení provozu od 6.1.2020!

Jak se stát naším klientem?

Profil potenciálního klienta

Do Domova seniorů Sychrov jsou především přijímáni občané, kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jež nemůže být zajištěna členy jejich rodiny ani pečovatelskou službou. 

Běžná onemocnění vyššího věku jako hypertenze (vysoký tlak), diabetes mellitus (cukrovka), srdeční onemocnění, onemocnění dýchacích cest, onemocnění trávícího systému ledvin, onemocnění páteře a kloubů apod. jsou v našem Domově samozřejmě akceptována podobně jako v jiných zařízeních pro seniory. 

V Domově seniorů Sychrov  jsme však také připraveni se postarat i o seniory s následujícími onemocněními: stařecká demence, stavy po cévních mozkových příhodách, Alzheimerova a Parkinsonova nemoc, stavy po amputacích končetin, nádorová onemocnění ve fázi paliativní péče.

Jak se stát naším klientem

Po oslovení našeho Domova seniorů se s Vámi domluvíme na osobní schůzce. Během této schůzky Vám poskytneme komplexní informace o Domově, podmínkách přijetí a života v našem zařízení, a zodpovíme všechny vaše dotazy. Každý klient pak s námi před nástupem do Domova uzavře písemnou Smlouvu o poskytnutí sociální péče, která upravuje konkrétní požadavky a potřeby klientů a způsob poskytování služeb.

 

Seznam věcí, které budete potřebovat při nástupu do Domova

 

Práva klientů

 • Každý klient může užívat zařízení, vybavení a služby Domova v souladu s Domácím řádem a se smlouvou o ubytování a službách.
 • Každý klient se může obracet na příslušné pracovníky Domova o radu či pomoc ve všech otázkách svého pobytu, zdraví a osobního života. Může požadovat v rámci možností také účelnou pomoc a radu, zvláště v případech, kdy musí jednat se státními a jinými orgány a institucemi. Každý pracovník Domova musí klientovi vždy pomoci alespoň radou.
 • Klienti mají právo na stížnosti písemné, osobní nebo anonymní. Během přijetí jsou seznámeni se stížnostními postupy. Mohou se obracet také na sestry, které dotazy a stížnosti předají a sdělí nadřízeným pracovníkům Domova. Mohou si stěžovat prostřednictvím zástupce z řad přátel, výboru obyvatel, personálu nebo příbuzných, který je může doprovázet také k projednávání u ředitele.
 • Ve společných prostorách Domova je umístěna schránka na dotazy a stížnosti, které budou zodpovězeny sociálním pracovníkem při shromáždění v jídelně, vždy jednou týdně po výběru schránky. Podepsané dotazy a stížnosti budou projednány přímo s klientem, který je podal.
 • Cennosti a peníze si může klient uschovat v trezoru Domova. Neučiní-li tak, Domov pro seniory nezodpovídá za případně vzniklou škodu. Na přání klienta je pracovník povinen volat Policii ČR k šetření.

Povinnosti klientů

 • Klient dodržuje pravidla slušného chování k ostatním obyvatelům, k personálu a na veřejnosti, neboť se tak podílí na pověsti celého zařízení. Snaží se podle svých sil podílet také na celkově příjemném a přátelském ovzduší Domova.
 • Klienti dodržují podle svých schopností a možností základní pravidla hygieny a bezpečnosti. Nevstupují do provozních místností (sklady, kotelna, aj.).
 • Klienti se podílejí na hospodaření s vodou a energiemi Domova tím, že šetří vodou, svítí v místnostech jen podle potřeby a také udržují čistotu v budově i jejím okolí.
 • Kouření je v domově vymezeno na terase. V jiných místnostech, na pokojích, chodbách a WC, je přísně zakázáno. Bezpečně vyhaslý obsah popelníku kuřák vysype do plechové nádoby, která je umístěna na terase.
 • Každý klient zachází s majetkem Domova podle jeho určení, bez úmyslného poškozování a ničení. Přemisťování nábytku je možné pouze s vědomím a svolením personálu Domova. Škodu způsobenou úmyslně, případně v podnapilém stavu, klient uhradí.
 • Do cizího pokoje klienti mimo závažných důvodů nevstupují a ctí nedotknutelnost osobního vlastnictví a soukromí ostatních.
 • Klienti umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu jak na pokoji, tak ve skříni a nočním stolku. Skříň a noční stolek se uklízí vždy za přítomnosti klienta.
 • Klientům se doporučuje respektovat pokyny zaměstnanců Domova a dodržovat opatření, doporučená lékařem.
 • Požívání alkoholu není výslovně zakázáno, pokud jde o osobní potřebu v míře společensky únosné a tolerovatelné. Tedy do míry, kdy není klient ohrožen úrazem a zdravotními komplikacemi v podnapilosti. Nedoporučuje se obstarávat, donášet a nabízet alkohol klientům užívajícím léky.
 • Na pokojích není dovoleno chovat jakákoliv zvířata. Případné individuální požadavky klientů je možno řešit v rámci areálu Domova pro seniory. Návštěvy nesmějí do objektu vodit zvířata. Výjimka je možná pouze po projednání se sloužícím personálem.
 • Každý klient poslechne pokynů personálu ve výjimečných, krizových situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.

Kontaktní formulář

 Seznam aktualit

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

 

 

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

 Přehrát video

Pro koho jsou naše služby určeny

 • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
 • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
 • Osoby trpící demencí.                                         
 • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací

Aktuality

Seznam aktualit